Tájékoztatjuk, hogy honlapunk a felhasználói élmény fokozásának érdekében ún. sütiket használ.
Széchenyi 2020

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató


Inter Horse Truck Kft.
Adatkezelési Tájékoztató
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.évi CXII. törvénynek (Infotv.) és az EU 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendeletének(GDPR) történő megfelelés biztosítása érdekében, személyes adatok megbízásból történő feldolgozása vonatkozásában

Cégnév:                                   Inter Horse Truck Kft.
Székhely:                                9155 Lébény, Göbeház park 7.
Adószám:                               14859728-2-08
Cégjegyzékszám:                   08 09 0185456
Weblap:                                  https://www.interhorsetruck.eu
Kapcsolattartás:                     Kovács Csaba
Telefon:                                  00 36 30 95 66 321; +36 96 564 415
E-mail:                                    info@interhorse.hu
           

Az Inter Horse Truck Kft. adatkezelőként tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, akik számára személyes adatot adnak át és elkötelezett ezek védelmében.
A www.interhorsetruck.eu weblap üzemeltetője az Inter Horse Truck Kft.

A jelen Szabályzat az alábbiakat tartalmazza:
  • az általunk gyűjtött érintettek azonosító adatok típusait;
  • az adatkezelési célok felsorolását;
  • azon jogalapokat, amelyek alapján ezek kezelései történik;
  • mindazok felsorolását, akikhez az adatok továbbításra kerülnek; és
  • hogyan történik a tárolásuk.

Kérjük, figyelmesen olvassa el a jelen Szabályzatot, annak érdekében, hogy megértse, hogyan kezeljük a személyes adatait!


Tartalomjegyzék
Az adatkezelési tájékoztató célja. 2
A tájékoztatóban használt alapfogalmak értelmezése. 3
Általános adatkezelési irányelvek. 5
Milyen adatokat kezelünk?. 6
1.      Weboldalunkon keresztül elérhető kapcsolati e-mail cím, melyen üzeneteket fogadunk. 7
2.      Ajánlatkérés weboldalunkon keresztül 7
3.      Székhely és telephelyeinken kamerás megfigyelés történik. 7
4.      Személyes adatok feldolgozása üzleti kapcsolatok esetén. 8
5.      Munkavállalók személyügyi nyilvántartása. 8
6.      Cookie-k (Sütik). 9
Technikai adatok. 9
Az adatok fizikai tárolási helye. 10
Adattovábbítás, adatfeldolgozás. 10
Az Inter Horse Truck Kft. adatfeldolgozói 11
Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei 12
1.      Tájékoztatáshoz való jog. 12
2.      Az érintett hozzáféréshez való joga. 12
3.      Helyesbítés joga. 13
4.      Törléshez való jog. 13
5.      Az adatkezelés korlátozásához való jog. 13
6.      Adathordozáshoz való jog. 14
7.      Tiltakozás joga. 14
8.      Visszavonás joga. 14
9.      Bírósághoz fordulás joga. 14
Adatvédelmi hatósági eljárás. 14
Egyéb rendelkezések. 15Az adatkezelési tájékoztató célja


Az Inter Horse Truck Kft. (Székhely: 9155 Lébény, Göbeház park 7. Adószám: 14859728-2-08; Cégjegyzékszám. 08 09 0185456 - a továbbiakban: adatkezelő) magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát.
Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. 
Az Inter Horse Truck Kft.adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a www.interhorse.hu/adatvedelem címen.  Az adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására.
Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk! A Inter Horse Truck Kft. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását.
Az Inter Horse Truck Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. 
Az Inter Horse Truck Kft. az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.
  1. tájékoztatóban használt alapfogalmak értelmezése

A jelen adatvédelmi nyilatkozatban többek között a következő fogalmakat használjuk:

érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül, vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely adat – különösen a név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző egy vagy több adat –, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett félreérthetetlenül jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;

álnevesítés: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;

tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza;

adatkezelés: a személyes adatokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel, összehangolás vagy összekapcsolás, zárolása, korlátozás, törlés és megsemmisítés;

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatokat közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e;

harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

nyilvánosságra hozatal: az adatot bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;